Звіт директора за 2015-2016 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

комунального закладу освіти

«Навчально-реабілітаційний центр

 розвитку дитини дошкільного віку»

Дніпропетровської обласної ради»

 

ОЛЬГИ ЮРІЇВНИ

ІВАНОВОЇ

 

перед

педагогічним колективом

та громадськістю

  

м. Дніпро

2016

 

 

       Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

       Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку" Дніпропетровської обласної ради»  знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Холодноярська, 28.

Проектна потужність: 67 дітей від 3 до 6(7) років.

Станом на 1 червня  2016 року в закладі виховується 71 дитина.

Режим роботи закладу з 06.30 до 18.30.

В закладі працюють 4 різновікові групи:

•         2 групи часто тривало хворіючи дітей;

•         2 групи  логопедичні.

 

       Навчально-реабілітаційний центр  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2015 до 31.05 2016, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2016 до 31.08.2016року.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Головною метою роботи КЗО «НРЦ РДДВ»ДОР» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Державні програми за якими будується навчально-виховний процес: Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

 

Кадрове забезпечення закладу

       Керуючись ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.

У закладі працює 15 педагогічних працівників.

За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:

-        вища кваліфікаційна категорія – 6 педагогів, з них мають педагогічне звання «учитель-методист» - 4 педагога;

-        9 тарифний розряд – 9 педагогів, з них педагогічне звання «вихователь – методист» – 3 педагоги.

 

      Зазначені дані свідчать про достатній  рівень  професіональної підготовки педагогічних кадрів закладу, натомість, з огляду на те що якість освітнього процесу в закладі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів, керівник навчального закладу постійно дбає про організацію самоосвіти педагогічних працівників, створення мотивації  та сприятливих умов для самоосвіти, визначення актуальних тем та напрямків розвитку  сучасної педагогічної науки з метою опрацювання в процесі самоосвіти.

Директор КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» - Іванова Ольга Юріївна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи - 23 роки, стаж роботи на посаді  - 3,5 роки.

Заступник директора – Павловська Вікторія Іванівна, освіта вища педагогічна, стаж педагогічної роботи - 43 роки, стаж роботи на посаді – 3,5 роки.

Завідувач господарством – Нестеренко Тетяна Юріївна, освіта професійно-технічна, стаж роботи - 25 років.

 

На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за групами наказом по навчальному закладу.

У закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.

      Атестація педагогічних працівників КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за № 1417/23949.

      Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо.

     До роботи в атестаційній комісії Центру залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу.

     У навчальному закладі створено всі умови для професійного удосконалення педагогів. Підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників при ДОІППО відбувається за планом курсової перепідготовки.

     У поточному році атестовано 3 педагоги. Курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагога.

 

Безпека життєдіяльності

      В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників Центру під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).

      В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при директорі, виробничих нарадах та батьківських зборах.

       Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, , тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

      В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

Колективний договір регулює питання:

    прийняття на роботу та звільнення працівників;

    тарифікація та атестація працюючих;

    складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;

     питання нормування праці та преміювання працівників.

       У додатку до колективного договору «Положення про преміювання та матеріальне заохочення» та в розділі "Заохочення за успіхи в роботі" Правил внутрішнього трудового розпорядку визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.

Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

 

      КЗО «Навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку» ДОР» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

      Конституції України;

      Конвенції ООН про права дитини;

      Законі України «Про охорону дитинства»

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, адміністрацією  НРЦ розроблені такі заходи:

     надання медичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

     формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

     створення банку даних дітей, які підлягають охопленню  соціально – педагогічним патронатом.

       Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

      В КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» - 3 дітей з багатодітних родин; 4 дитини з неповних сімей, 2 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО.

Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителів-логопедів.

       Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.

       Оскільки НРЦ є профільним закладом для часто та тривало хворіючих дітей та дітей з порушеннями мовлення, то щорічно в заклад приймаються діти, які стоять на диспансерному обліку. У 79% дітей окрім основної є в наявності супутні патологічні стани.

      У структурі захворюваності дітей у 2013-2014 навчальному році найбільш поширеними були  хвороби нервової системи, 2014-2015 навчальному році – хвороби ЛОР - органів, в 2015-2016 навчальному році – найпоширенішими є порушення мовлення та часто та тривало хворіючи на ГРЗ. Відсоток дітей з кардіологічними, нефрологічними захворюваннями, порушенням зору знаходиться на низькому рівні. На середньому рівні – алергічні захворювання та хірургічна патологія.

       Протягом 2015-2016 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.             Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Заклад в достатній кількості забезпечений бактерицидними лампами для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючи процедури:

    ранкову гімнастику;

    заняття з фізичної культури;

    ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;

    гімнастику пробудження.

Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на оздоровчий режим роботи.

Усіх дітей Центру обов’язково двічі на рік, а у разі потреби  - негайно,  оглядають медичні спеціалісти центру – ЛОР, психіатр, стоматолог. Усі діти отримають курси з масажу тричі на рік.

Лікар - педіатр оглядає дітей  щодня, стежить за виконанням індивідуальних графіків профілактичних щеплень, дає пораду звернутись до вузьких спеціалістів.

1 раз на рік, перед початком навчального року, усі діти обстежуються на гельмінти.

Протягом року вчителі-логопеди обстежують вихованців закладу та надають рекомендації і кваліфіковану допомогу.

 

Організація харчування вихованців в закладі

       Робота з організації харчування дітей в КЗО «НРЦ РДДВ»ДОР» здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".

       Усі продукти харчування, що надходять до Центру відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

       Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в закладі є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування. Виконання норм у 2015 – 2016 н. р. – 100%.

Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня.

       Медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з директором та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.

       В закладі здійснюється п’ятиразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, затвердженого державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.

Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.

      В НРЦ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам харчування дітей не виявлено.

      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.

      З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу

       Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.

       Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню.

      Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.

       Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

       В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей.

Всі старші дошкільники комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова.

     Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

    Під час випускних ранків діти на високому рівні демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань.

 

Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу

       З метою формування позитивного іміджу навчального закладу в 2015 – 2016 навчальному році КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» був активним учасником заходів, які проводились Департаментом освіти і науки ОДА: виставки дитячих робіт до Дня інваліда та обласному конурсі –фестивалі «Повір у себе».

       У листопаді 2015 року Центр був визначений флагманом освіти і науки України, занесений до книги пошани «Науковці і освітяни України» та нагороджений відзнакою Президії АН ВО України – пам’ятної медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки».

 

Взаємодія з батьками

       Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

        У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».

        Взаємодія з родинами вихованців  орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Центр підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

       колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч,  спільні родинні свята, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі;

       групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, , анкетування батьків, сімейні газети;

       індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені, інтернет-розсилка;

       використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків, святах.

 

Матеріально-технічна база закладу

         Згідно нормативів, Санітарного регламенту та специфіки роботи дитячого закладу в КЗО «НРЦ РДДВ»ДОР» обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують: універсальна музично – спортивна зала, кабінети логопедів та практичного психолога,        зимовий сад, кабінет масажу, медичний кабінет з фізіотерапевтичною апаратурою, реабілітаційне відділення з спелеокамерою та «морською стежкою».

       В кожній групі обладнано предметно-ігрове середовище, яке відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам.

        У 2015-2016 навч. році  впорядкований електричний ввід до закладу, замінені вхідні двері, міжповерхові вікна,  проведено ремонт сходів входу на територію Центру та крильця, викинено заміна зовнішньої каналізації, проведено ремонт каналізаційних колодязів, замінені огорожі батарей, вікон та сходів приміщень загального користування на більш сучасні,  придбано та встановлено надвірний  ігровий комплекс з гірками. Протягом  звітного періоду Центр в достатній кількості був забезпечений господарчими товарами, миючими та  дезінфікуючими засобами,  канцтоварами.