Звіт директора за 2016-2017 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

комунального закладу освіти

«Навчально-реабілітаційний центр

 розвитку дитини дошкільного віку»

Дніпропетровської обласної ради»

 

ОЛЬГИ ЮРІЇВНИ

ІВАНОВОЇ

 

перед

педагогічним колективом

та громадськістю

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178. Зміст звіту зроблений на підставі «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого вищевказаним наказом.

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку" Дніпропетровської обласної ради»  знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Холодноярська, 28.

Проектна потужність: 67 дітей від 3 до 6(7) років.

Станом на 1 червня  2016 року в закладі виховується 71 дитина.

Режим роботи закладу: п’ятиденний, цілодобово (з 07.00 до 19.00 – функціонують групи, з19.00 до 20.00 – чергова група, з 20.00 до 7.00 – нічна група)

В закладі працюють 4 різновікові групи:

•         2 групи часто тривало хворіючи дітей;

•         2 групи  логопедичні.

 

Навчально-реабілітаційний центр  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2016р. до 31.05.2017р., а також планом на оздоровчий період з 01.06.2017р. до 31.08.2017 р.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Протягом 2016-2017 н.р. КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» працював за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх групах закладу, парціальними  програмами творчого розвитку «Грайлик» та «Радість творчості» також у всіх групах,  програмою корекційної роботи с розвитку мовлення дітей із ФФНМ (автор Рібцун Ю.В.) у логопедичних групах.

У достатньої кількісні Заклад забезпечений педагогічними, медичними працівниками та обслуговуючим персоналом.

Заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, реабілітаційно-оздоровчих та корекційних заходів для  часто тривало хворіючи дітей та дітей з вадами мовлення.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Протягом 2016-2017 н.р. КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» був достатньо укомплектований педагогічними кадрами.

У закладі працює 15 педагогічних працівників: директор, заступник директора по НВР, 7 вихователів, музичний керівник, педагог-організатор, практичний психолог, 3 вчителя-логопеда.

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників відповідає сучасним вимогам освіти. Керуючись ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту. Повну вищу освіту мають – 9 педагогів, базову освіту – 6.

 

За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються:

вища кваліфікаційна категорія – 6 педагогів, з них мають педагогічне звання «учитель-методист» - 4 педагога;

       9 тарифний розряд – 9 педагогів, з них педагогічне звання «вихователь – методист» – 2 педагоги.

 

Зазначені дані свідчать про достатній  рівень  професіональної підготовки педагогічних кадрів закладу, натомість, з огляду на те, що якість освітнього процесу в закладі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів, керівник навчального закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогічного колективу, постійно дбає про організацію самоосвіти педагогічних працівників, створення мотивації  та сприятливих умов для самоосвіти, визначення актуальних тем та напрямків розвитку  сучасної педагогічної науки з метою опрацювання в процесі самоосвіти. Педагогічні працівники Закладу брали участь у вебінарах, відвідували семінари. Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку педагогів.

Атестація педагогічних працівників КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року        № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за № 1417/23949.

Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно перспективного плану та графіку курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників.. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо.

До роботи в атестаційній комісії Центру залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу.

За минулий рік згідно плану пройшли курси підвищення кваліфікації у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та були атестовані А.І.Єфімова,  Н.Ф.Кужельна, Т.М.Постоян.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Пріоритетними напрямами діяльності роботи педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році вважалось:

•         корекція мовленнєвих порушень у дітей з затримкою психічного розвитку;

•         формування здорового образу життя, реабілітація дітей за показниками здоров’я;

•         патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

•         дитяча особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Також ми продовжували роботу над обласним науково-педагогічним проектом «Основні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства» (III етап – практичний).

 

Протягом 2016-2017 н.р., згідно Річного плану роботи проводились педагогічні ради, як одна з важливих форм роботи Центру. Проведено 4 педагогічної ради за наступними темами: «Організаційно-постановча педагогічна рада» (07.09.2016), «Формування соціальної компетенції дошкільників засобами сюжетно-рольової гри» (08.12.2016), «Мнемотехніка в розвитку зв’язного мовлення у дітей-логопатів» (02.02.2017) та «Підсумкова педагогічна рада» (18.05.2017). Проведені педради відзначались актуальністю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи.

  Аналіз результатів освітньо-виховної та корекційної діяльності протягом року показав, що колектив Центру працював творчо і відповідально.

 

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію   підвищення  професійного рівня педагогів, координації зусиль   педагогічних працівників Центру на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

 

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у Закладі, забезпечення інформаційно-комунікативних зв'язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, підвищення якості педагогічного супроводу фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей, у поточному році в закладі були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

 

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази Центру навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н. р.  Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд періодичних видань, літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

 

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Педагогам постійно надавалось право вільного вибору тих форм організації методичної роботи, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси. Методична діяльність   закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

         

Робота методичної служби у 2016-2017 н. р.   була спрямована:

1.       Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.

Вивчалась прискіпливо робота педагогічних працівників, які атестувались, а саме вихователів Т.М.Постоян, А.І.Єфімової та педагога-організатора Н.Ф.Кужельної.

2.       Навчально-методичне консультування педагогічних працівників,   батьків здійснювалось за річним планом .

3.       Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників здійснювалась відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів за результатами моніторингу двічі на рік.

4.       Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

5.       Виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки; організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів здійснювалась через показ відкритих занять та майстер-клас.

6.       Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, були організовані конкурси: на кращій куточок української культури, на краще оформлену групової  ділянки до літнього періоду та інше.

7.       Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, диспутів тощо.

8.       Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.

9.       Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних (медичних) кадрів, відбувалась за перспективним планом підвищення кваліфікації.

10.     Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, виконанням порад психологічної служби.

11.     Активне сприяння належно організованому процесу самоосвіти педагогів закладу, відбувалось за планами самоосвіти і самостійно обраною темою вихователями.

 

 Згідно плану роботи Закладу на 2016-2017 н.р.   використовувались колективні (постійно діючі проблемні семінари, семінари-практикуми, педагогічні читання, науково-практичні конференції, тренінги, ділові ігри, педагогічні виставки тощо) та індивідуальні (наставництво, стажування, консультування, відвідування занять та інших заходів, самоосвіту тощо) форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

 

  Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

 

Центр забезпечено комп'ютерною технікою. В Закладі в наявності добірка нормативної бази з питань інформатизації освіти. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь. Але поряд з цим є ряд недоліків, які виявлені в результаті проведеного самоаналізу: вихователі не запроваджують в свої роботі інформаційно-комунікаційні технології, не розроблені заходи з навчання та запровадження інформаційно-комунікативних технологій, не достатньо інструкцій, методичних матеріалів та порад з питань запровадження інформаційно-комунікативних технологій. Протягом 2016-2017 н.р. творча підгрупа під керівництвом Пітько О.С. організувала вивчення стану використання ІКТ в роботі педагогів та розробила план  «Впровадження ІКТ в організацію освітнього процесу» у вигляді індивідуальних занять з педагогами, які зазнають в цьому труднощі. Розпочато роботу по створенню добірки електронних засобів навчального призначення для проведення занять з вихованцями. На наступний рік  цю добірку необхідно поповнювати та систематизувати за розділами програми.  Розпочато робота по створенню картотеки сайтів.

 

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів, удосконалення професійної творчості у наступному навчальному році  планується розпочати роботу у освітньої розвиваючий технології «Радість розвитку».

 

Психологічною службою в Центрі керував практичний психолог Н.Г.Ягуза.

Робота була направлена :

- на забезпечення повноцінного психічного й особистісного розвитку дітей відповідно до їхніх індивідуальних можливостей й особливостей;

- на забезпечення збереження здоров'я учасників освітнього процесу, формування в дітей потреби в здоровому способі життя.

Поставлені завдання були направлені на здійснення психологічного супроводу дітей, з урахуванням індивідуальних особливостей; на психологічний супровід дітей групи ризику; на створення соціально-психологічних умов з метою успішної взаємодії з дітьми "групи ризику". Проводилась консультативно-діагностична, корекційна, профілактична допомога в умовах освітньої установи.  Здійснювалась психологічна освіта батьків, педагогів і вихователів.

Проводились  спостереження за новоприбулими дітьми; діагностика рівня психічного розвитку дітей, виявлення дітей  "групи ризику" (індивідуальні консультації із батьками, педагогами й вихователями); психологічна освіта педпрацівників та батьків;  проведення роботи з дітьми, що потребують  психологічної підтримки.

 

Виходячи з тих обставин, в яких знаходиться наша держава, велике значення приділялось патріотичному вихованню дошкільників. Кожна група обладнала український національний куточок, який постійно оновлюється згідно віку дітей, є куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва. Протягом навчального року проводились українські свята, свято вишиванки, розваги, виставки дитячих робіт.

 

В осені 2016 року заклад приймав участь у VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та отримав диплом за активну участь у створенні якісної системи національної освіти.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

   З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР були охоплені усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, за готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організація навчально-виховного процесу була спрямована на реалізацію основних завдань закладу, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за попередній 2015-2016 н.р., можливості колективу. Вирішувались завдання:

1.       Створення умов для вільного розвитку особистості дитини та педагога шляхом залучення їх до різних видів пізнавальної діяльності.

2.       Впровадження інновацій у педагогічний процес з метою стимулювання пізнавальної активності вихованців на засадах модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім`єю.

3.       Виховання позитивного емоційного ставлення до рухливої сфери дошкільнят шляхом створення психолого-педагогічних умов розвитку життєво-компетентної особистості.     

Адміністрації Закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до нового навчального року, виконання режиму в Центрі, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час педрад,  семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.

  Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню.

Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.

Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей.

Всі старші дошкільники комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова.

Програмові вимоги засвоїли всі діти, які систематично відвідували Центр протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

    Під час випускного ранку діти на високому рівні демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували, надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань.

 

 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для організації лікувально-профілактичної роботи в КЗО «Навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку» ДОР» створено оптимальні умови. У закладі працюють медичні працівники, які забезпечують безперервний лікувально-оздоровчий процес:

-  лікарі – педіатри – 2 ставки;

-  ЛОР – 0,25 ставки;

-  стоматолог – 0,25 ставки;

-  невролог – 0,5 ставки (вакансія);

-  психіатр – 0,25 ставки;

-  медичні сестри – 4 ставки ( 3 ставки – вакансія).

Щоденно діти оглядаються лікарями-педіатрами, щоквартально – стоматологом, отоларингологом, неврологом, щорічно-психіатром. За показаннями кратність оглядів лікарями-спеціалістами призначається індивідуально. Якщо є необхідність, діти направляються лікарями-педіатрами на консультації та додаткові обстеження в амбулаторію за місцем проживання.

В 2016-2017 н.р. середня кількість дітей складала 68 дітей. Окрім мовленнєвих порушень та частих респіраторних захворювань майже у кожної дитини є супутня патологія. Ці стани потребували уваги та медичної корекції.

Мовні порушення мають 71% вихованців.

Структура патології серед дітей Центру наступна:

- часто та тривало хворіючі на ГРЗ – 45 дітей (65%);

- ЛОР - патологія – 25 дітей (36%);

- порушення психологічного розвитку – 16 дітей (23%);

- неврологічна патологія – 18 дітей (26%);

- алергічні захворювання – 10 дітей (14%);

- порушення зору –9 дітей (13%);

- захворювання ССС – 14 дітей (20%);

- січе полова система – 1 дитини (1,4%);

гастроентерологічна патологія – 6 дітей (8,6%).

 

Спостерігаючи за станом здоров’я вихованців, які вступили до НРЦ на початку 2016-2017 навчального року, можна зробити висновок, що завдяки комплексу лікувально-профілактичних заходів захворюваність дітей у другому півріччі зменшилась, також зменшилась тривалість окремих випадків захворювань. Захворюваність співпрацівників в Центрі лишається на високому рівні.

У 2016-2017 навчальному році розподіл вихованців по групах здоров’я наступний:

1 група – 0 – здорові діти;

2 група – 66 дітей – діти з незначними відхиленнями в стані здоров’я;

3 група – 7 дітей – діти з хронічною патологією в стадії компенсації;

4 група – 2 – діти з  декомпенсацією в стадії ремісії;

5 група – 0.

Відповідно до стану здоров’я здійснювався розподіл на медичні групи з фізичного виховання. Враховуючи стан здоров’я дітей Центру, жодна дитина не займалась в основній групі. 63 дитини займались в підготовчій групі, 5 дітей – в спеціальній, 1 дитина звільнена від занять. На заняттях з фізичної культури проводився хронометраж занять, пульсометрія, спостереження за ознаками втоми. Індивідуально підбирався рівень фізичного навантаження, враховуючи стан здоров’я та індивідуальні особливості кожної дитини.

Протягом року двічі на тиждень проводились заняття з лікувальної фізкультури. Виходячи зі стану здоров’я дітей, заняття проводились по комплексам для часто та тривало хворіючих дітей з елементами дихальної гімнастики, для профілактики порушень опорно-рухового апарату та корекції постави, для дітей з астенічними станами.

Усіх дітей Центру обов’язково двічі на рік, а у разі потреби  - негайно,  оглядають медичні спеціалісти центру – ЛОР, психіатр, стоматолог. Усі діти отримають курси з масажу тричі на рік.

Лікар - педіатр оглядає дітей  щодня, стежить за виконанням індивідуальних графіків профілактичних щеплень, дає пораду звернутись до вузьких спеціалістів.

1 раз на рік, перед початком навчального року, усі діти обстежуються на гельмінти.

Для кожної дитини складався індивідуальний план лікувально-профілактичних заходів, враховуючи індивідуальні протипоказання, відстежувалась динаміка стану здоров’я. Лікувальна робота відносно дітей з хронічною патологією була націлена на зниження кількості загострень хвороб та на досягнення стану ремісії. Ці діти регулярно обстежувались лікарями-спеціалістами, у яких стоять на диспансерному обліку, регулярно отримували курси протирецидивного лікування. Робота медичної служби з часто та тривало хворіючи ми дітьми складалась в першу чергу з профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення імунітету та підвищення загального опору організму та включала у себе як медикаментозні так і не медикаментозні методи профілактики. Перевага надавалась використанню природних факторів середовища для зміцнення імунітету, а саме – спелеотерапія, «морська стежка», повітряні та сонячні ванни. Сумісно з вихователями, велика увага приділялась розвитку навичок здорового способу життя у дітей.

Протягом 2016-2017 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Заклад в достатній кількості забезпечений бактерицидними лампами для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючи процедури:

  ранкову гімнастику;

  заняття з фізичної культури;

  ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;

  гімнастику пробудження.

Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на оздоровчий режим роботи.

З метою підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей в НРЦ організовано 5-разове  харчування. З метою забезпечення потреби дитячого організму в рідині, діти забезпечувались кип’яченою водою за індивідуальною потребою.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ В ЗАКЛАДІ

Робота з організації харчування дітей в КЗО «НРЦ РДДВ»ДОР» здійснюється відповідно до ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

В закладі здійснюється п’ятиразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, затвердженого Держпродспожив службою у Дніпропетровській області, з урахуванням літньо-осінняго  та зимово-весняного періоду. Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.

 

У період з вересня 2016р. по червень 2017р. продукти харчування закуповувалися через систему Prozzoro. Усі продукти харчування, що надходили до Центру відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

З червня 2017 року послуги з харчування дітей закладу надає ТОВ фирма «Арт-Синтез», яка стала переможцем у тендері на «Послуги гарячого харчування» через систему Prozzoro.

Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в закладі є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводився аналіз, а в разі потреби - корекція харчування. Виконання норм у вересні 2016 – червні 2017 н. р. – 100%.

Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня.

Відповідальні працівники, лікар педіатр Тищенко А.І. та завгосп Настеренко Т.Ю., ведуть документацію щодо харчування дітей, разом з директором та кухарями склали перспективне меню,  здійснюють контроль за харчуванням дітей, контролюють дотримання технології приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом.

За цей навчальний рік за результатами перевірок грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам харчування дітей не виявлено.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. В наявності інструкції з охорони праці та  безпеки життєдіяльністі. Усі працівники Центру своєчасно проходять інструктаж.

 В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при директорі, виробничих нарадах та батьківських зборах.

Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях.

У закладі традиційно на високому рівні проводяться Тижні безпеки, тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки , тренування по евакуації тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом

регулює питання:

  прийняття на роботу та звільнення працівників;

  тарифікація та атестація працюючих;

  питання нормування праці та преміювання працівників;

  складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості.

В Колективному договорі є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

У додатку до колективного договору «Положення про преміювання та матеріальне заохочення» та в розділі "Заохочення за успіхи в роботі" Правил внутрішнього трудового розпорядку визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.

Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

КЗО «Навчально-реабілітаційний центр розвитку дитини дошкільного віку» ДОР» є державним закладом, в якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

  Конституції України;

  Конвенції ООН про права дитини;

  Законі України «Про охорону дитинства»

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, адміністрацією  НРЦ розроблені такі заходи:

•  надання медичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

  формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

  створення банку даних дітей, які підлягають охопленню  соціально – педагогічним патронатом.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

В КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» - 3 дітей з багатодітних родин; 3 дитини-інваліда, 3 дитини з неповних сімей, 2- напівсироти, 5- діти одиноких матерів, 2 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО.

Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителів-логопедів.

 

Заходи, спрямовані на формування

позитивного іміджу закладу

З метою формування позитивного іміджу навчального закладу в 2016 – 2017 н.р. КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР» був активним учасником заходів, які проводились Департаментом освіти і науки ОДА: виставки дитячих робіт до Дня інваліда та у рамках І з’їзду корекційних педагогів України та обласному конурсі –фестивалі «Повір у себе».

Для підвищення зовнішнього іміджу центру на сайті закладу виставлялись різноманітні матеріали, які підтверджували ефективну, систематичну, інноваційну роботу закладу з питань навчання, виховання та реабілітації вихованців. На сайті поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, сторінка логопедів. Систематично оновлюється розділ «Новини». 

 

Взаємодія з батьками

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».

 Взаємодія з родинами вихованців  орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Центр підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

       колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч,  спільні родинні свята, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі;

       групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, , анкетування батьків, сімейні газети;

       індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, консультативний пункт «За порадою до логопеда», психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені, інтернет-розсилка;

       використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків, святах.

 

Матеріально-технічна база закладу

Згідно нормативів, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та специфіки роботи дитячого закладу в КЗО «НРЦ РДДВ»ДОР» обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують: універсальна музично – спортивна зала, кабінети логопедів та практичного психолога,           зимовий сад, кабінет масажу, медичний кабінет з фізіотерапевтичною апаратурою, реабілітаційне відділення з спелеокамерою та «морською стежкою».

В кожній групі обладнано предметно-ігрове середовище, яке відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам.

Протягом навчального року 2016-2017 рр. постійно велась робота щодо збереження та зміцнення матеріальної бази Закладу. Здійснювався систематичний контроль за оснащенням навчально-виховного та корекційного процесу в дошкільному та реабілітаційному відділеннях Центру.

У 2016-2017 н.р.  капітальний та поточний ремонти не проводились у зв’язку з відсутністю кошторисних призначень на заплановані роботи.

Протягом  звітного періоду Центр в достатній кількості був забезпечений господарчими товарами, миючими та  дезінфікуючими засобами,  канцтоварами.

Вчасно здійснено озеленення Центру. Був виконаний частковий ремонт та фарбування дворового обладнання.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових  та особистих можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Ми намагались створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання, виховання  та реабілітації  часто тривало хворіючи дітей та дітей з порушенням мови дошкільного віку. Спрямовував зусилля, аби створити таке розвивальне середовище, у якому кожна дитина не тільки отримує знання від дорослого, а може активно рухатися та розвивати свої здібності, почуватися захищеною, упевненою у власних силах.

Роботу педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік оцінено як задовільну. Виходячи з вищевикладеного, можна виділити такі загальні недоліки в роботі Закладу: недостатньо використовується пошуково-дослідницька, практична трудова діяльність; недостатньо проводиться тематичних спільних заходів з батьками, з громадськістю. Причиною цих недоліків є:

·       недостатня ефективність впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання дітей дошкільного віку, ТРВЗ (теорії розв’язання винахідницьких завдань);

·       відсутність інтегрованого підходу, сприятливих умов для становлення життєвої компетентності дитини;

·       недостатньо результативна робота з сім`єю, громадськістю.

 

Звертаючи увагу на це, робота колективу КЗО «НРЦ РДДВ» ДОР»  у наступному 2017-2018 навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родинами вихованців та громадськістю. Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами Програми виховання розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», за якою Заклад буде працювати з наступного навчального року.

 

 

 

Шановні колеги, батьки та представники громадськості!

Я щиро вдячна Вам за те, що Ви – люди не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина у нашому Центрі. Завдяки нашої з Вами турботі діти зростають здоровими та щасливими.